Studentske aktivnosti
 • Odbrane završni radova I ciklusa studija
 • Emina Badžić-Hrvić

Energetska i resursna efikasnost u termoenergetskim postrojenjima

U ovom radu obrađena je tema energetske i resursne efikasnosti termoenergetskih postrojenja, jer je jedan od najvećih izazova 21. vijeka energetska efikasnost i neovisnost. Opisana je klasifikacija izvora energije, posljedice korištenja energije i klimatske pormjene koje sa sobom nose trajne posljedice kako na pojedinca tako i globalno na planetu Zemlju. Najčešće korištena postrojenja za proizvodnju električne energije, toplotne energije ili kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije su termoenergetska postrojenja. Termoenergetska postrojenja koja služe za proizvodnju samo električne energije nazivaju se termoelektrane, dok postrojenja koja služe za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije nazivaju se kogeneracijska postrojenja. Cilj ovog rada jeste upoznati se sa osnovnim resursima u radu termoenergetskih postrojenja kao i eventualnih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i resursa potrebnih za odvijanje energetskih procesa.

 • Ajla Šabić

Podzvučna i nadzvučna aerotunelska ispitivanja

Aerotuneli su bitan alat za istraživanje i razumijevanje kretanja fluida. Imaju razne namjene, a najčešća primjena je u aerodinamici. U ovom radu je opisan princip i metode koje se najčešće koriste u mjerenju brzine zraka u aerotunelima, s posebnim osvrtom na podzvučne i nadzvučne aerotunele. Kroz rad je prikazana i podjela aerotunela. Cilj ovog rada jeste da se steknu osnovna znanja o aerotunelima i principu strujanja i ispitivanja u ovakvim sistemima. Prvi dio rada pojašnjava osnovne pojmove i proračun aerotunela uopšteno. U drugom dijelu  prikazani su uslovi sličnosti pri ispitivanju u aerotunelima, kao i konstrukcija i dijelovi aerotunela. Zatim su opisane vrste aerotunela kao i sam način i vrste mjerenja u aerotunelima.

 • Azemina Bešić

Projekat kaskadnog rashladnog sistema sa dvije temperaturne zone

U ovom radu je prikazano idejno rješenje kaskadnog rashladnog sistema sa dvije temperaturne zone. Za odabrana dva proizvoda koje je potrebno hladiti izabran je rashladni medij koji se koristi u donjoj i gornjoj kaskadi. Prvi dio rada daje prikaz tehnike kaskadnih rashladnih sistema, pojašnjenje pojmova i komponenti. Također, prikazana je primjena kaskadnih rashladnih sistema i specifičnosti ove tehnologije. U drugom dijelu rada je sproveden projekat kaskadnog rashladnog sistema. Akcenat je stavljen na dimenzionisanje i izbor komponenti sistema, kao i odabir rashladnih medija. Na kraju rada je opisana regulacija kaskadnog rashladnog sistema sa dvije temperaturne zone.

 • Teme za završne radove I ciklusa studija za akademsku 2020./21.
 1. Diesel motori sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem
 2. Pulsna i modulirana termografija u termo-fluidnoj tehnici
 3. Visokobrzinska infracrvena termografija
 4. Efikasnost naknadne primjene tehnologija za smanjenje emisije polutanata iz termoelektrana na ugalj
 5. Uporedba rashladnih fluida u rashladnim mašinama sa mogućnošću njihove zamjene
 6. Analiza potrošnje električne i toplinske energije u zgradi Mašinskog fakulteta u Tuzli
 7. Uporedba postojećih sistema grijanja na nivou BiH i njihova efikasnost
 8. Uticaj regenerativnog zagrijavanja napojne vode na ekonomičnost rada termoelektrane
 9. Pokazatelji ekonomičnosti rada termoenergetskih postrojenja
 10. Ekonomski aspekti korištenja kogeneracijskih postrojenja u Bosni i Hercegovini
 11. Specifična potrošnja energije pri sušenju biljnih materijala
 12. Uticaj konstrukcionih parametara na strujanje stišljivog fluida kroz konvergentne i divergentne kanale
 13. Uticaj položaja i oblika otvora na koeficijent istjecanja
 14. Specifičnosti skladištenja tečnih plinovitih goriva
 15. Izmjenjivačke površine kotlovskih postrojenja
 16. Planiranje sistema za kogeneraciju
 17. Postrojenja sa vlažnim (mokrim) plinskim turbinama
 18. Noviji ciklusi sa plinskim turbinama
 19. Obnovljivi izvori energije - principi konverzije i skladištenja
 20. Sistemi za regeneraciju energije kod hibridnih vozila
 21. Kotao na biomasu u hibridnom sistemu grijanja
 22. Skladište energije u hibridnom energetskom sistemu
 23. Iskorištavanje otpadne toplote energetskih uređaja
 24. Male vjetroturbine u hibridnom energetskom sistemu
 25. Kalina ciklus za niskotemperaturne izvore topline
 26. Pametni energetski sistemi
 27. Solarna toplana
 28. Sistemi ventilacije sa rekuperacijom topline
 29. Skladištenje energije kod hibridnih električnih vozila
 30. Primjena solarne tehnike u saobraćajnom sektoru